Jaargang 18, nummer 5
20 maart 2020

Nevengeul(tje) ter hoogte van Tricht

GELDERMALSEN - Waterschap Rivierenland gaat op enkele plekken een zogenaamde Ecologische Verbindingszone (EVZ) aanleggen. Een daarvan komt in Geldermalsen tussen de Linge en het fietspad langs de waterzuivering te liggen, recht tegenover ons dorp. De huidige oever van de Linge is ter plekke vrij steil en grotendeels beschoeid. Een deel van de oever is begroeid met wilgen en de hele oever is met ruigte begroeid. Naast de oever ligt een smalle strook ingezaaid met kruidenmengsel dat weer grenst aan het landbouwperceel dat het grootste deel van het plangebied bedekt.

Ecologische kwaliteit

Het doel van de ecologische verbindingszone is om de ecologische kwaliteit van het gebied te verbeteren, waarbij de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelstellingen moeten worden gehaald. De ecologische verbindingszone krijgt tegelijkertijd een waterbergende functie. Daarnaast speelt het verbeteren van de lokale landschapskwaliteit een belangrijke rol in het project. In het ontwerp voor de ecologische verbindingszone is rekening gehouden met het uitzicht vanaf Tricht op de ecologische verbindingszone.

Variatie

De ecologische verbindingszone gaat er natuurlijk uitzien door variatie in landschapsvormen en hoogtes, die tot doel hebben om de te gestelde doelen te realiseren. In het ontwerp zijn natuurvriendelijke oevers, losstaande poelen, ondiepere poelen en verschillende hoogteprofielen opgenomen. Naast een verbetering van de waterkwaliteit zorgen ze voor verschillende habitatvoorzieningen voor vissen en vogels. Hierbij kan gedacht worden aan het creëren van paaiplekken voor vissen. Tevens zal een deel van het terrein deels ontgraven worden voor de vorming van een moeras. Daarnaast is het de bedoeling om de landschappelijke kwaliteit in en rondom het plangebied te verbeteren. Er worden extra bomen en een extra verhoging geplaatst ter hoogte van de afvalzuivering. Dit creëert als het goed is een mooier beeld voor de omwonenden.