Jaargang 17, nummer 7
23 mei 2019

Uitspraak Raad van State over Tracébesluit Spooromgeving

DEN HAAG – De Raad van State heeft op 15 mei een besluit genomen in de bezwarenprocedure tegen het Tracébesluit 'Spooromgeving Geldermalsen' dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld. Het besluit houdt in dat de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Een enkel gebrek

Hoewel de Raad van State vaststelde dat bij het besluit onvoldoende werd onderbouwd hoe het zit met mogelijke schade als gevolg van trillingen vanwege het spoorverkeer op het tracé, en daarom het Tracébesluit officieel heeft ‘vernietigd’, betrof dit slechts een onderdeel van de vele bezwaren die waren ingediend. De Raad van State zag dit als een enkel ‘gebrek’ waardoor zij bepaalde dat de ‘rechtsgevolgen’ van het besluit gewoon in stand blijven. Dit maakt aanbesteding van de Rondweg, die ten oosten en noorden van ons dorp gepland staat, nu mogelijk.

Verworpen

Er waren tien bezwaarmakers, omwonenden, bedrijven in de omgeving en de politieke partij Leefbaar Geldermalsen. Leefbaar Geldermalsen heeft echter niet binnen de daartoe gestelde termijn het verschuldigde griffierecht betaald en werd daarom niet-ontvankelijk verklaard.

De bezwaar makende omwonenden zijn het niet eens met de spooraanpassingen en vinden dat alternatieven hadden moeten worden onderzocht. Verder vrezen zij overlast van geluid en trillingen, denken zij dat het verkeersonderzoek verouderd is en menen zij dat hun woningen minder waard worden. De bedrijven zijn bang dat zij hinder hebben van de aanpassingen aan het spoor. Alle deze bezwaren werden door de Raad van State verworpen.

Inspraak

Naar het oordeel van de Raad van State is toereikend gemotiveerd hoe is omgegaan met de resultaten van de inspraak. De Raad van State zegt hierover: ,,Bij de besluitvorming over tracébesluiten zijn meerdere, vaak tegenstrijdige, belangen betrokken. Dat de bestaande situatie moest worden aangepakt, hebben appellanten op zichzelf niet bestreden. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris om vervolgens, na afweging van alle betrokken belangen, tot een weloverwogen besluit te komen en dat besluit ten uitvoer te (laten) brengen’’. Dat er andere keuzes worden gemaakt dan de varianten of voorstellen die door omwonenden worden aangedragen, betekent volgens de Raad van State niet dat die inspraak niet serieus genomen is.

De complete uitspraak is te vinden via: https://'www.raadvanstate.nl/uitspraken/?zoeken=true&zoeken_term=spooromgeving&pager_rows=10&actualiteit=kalenderjaar&kalenderjaar=2019'