Jaargang 16, nummer 8
5 juli 2018

Het nieuwe wonen

TIEL - De Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, waaronder Kleurrijk Wonen, organiseerden op 7 juni in Zinder in Tiel een bijeenkomst met als titel ‘Samen op reis’. In deze bijeenkomst spraken belangenorganisaties van huurders, woningbouwcorporaties, gemeenten, zorgorganisaties en andere belanghebbenden met elkaar aan de hand van drie thema’s: wonen met kwetsbare groepen, betaalbaar wonen en duurzaam wonen. Dorpskrant Tricht was aanwezig om verslag te doen, want alle drie deze thema’s spelen in en zijn van belang voor ons dorp.

Kwetsbare inwoners

Gemeenten, huurders en eigenaren van woningen en zorgorganisaties hebben hun specifieke verantwoordelijkheid ten aanzien van kwetsbare groepen, betaalbare en duurzame woningen. Maar ze hebben elkaar ook nodig om hun verantwoordelijkheden waar te kunnen maken, zo bleek in de bijeenkomst. Zoals bijvoorbeeld voor mensen die voorheen in zorginstellingen intensief begeleid woonden en nu zelfstandig wonen. Of ouderen die langer thuis wonen, maar wel zorg nodig hebben. Deze maatschappelijke ontwikkeling brengt veel veranderingen met zich mee: voor deze kwetsbare groepen zelf, voor de zorg, voor de buurt waarin zij zelfstandig wonen, voor de gemeente en voor de woningbouwcorporaties. De deelnemers spraken onder meer over het belang van divers samengestelde buurten en wat deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt aan ‘nabuurschap’.

Betaalbaar

Voor de uitdaging hoe wij het wonen betaalbaar houden, kwamen de deelnemers onder andere met wijkgerichte aanpakken, kansen die verduurzaming van woningen hierin zou kunnen bieden en slimme financieringsvoorstellen.

Verduurzaming

Voor de vraag hoe te zorgen dat de woningen duurzamer worden, was een spelsessie ingericht die werd begeleid door een enthousiast team van de Hanzehogeschool Groningen. De deelnemers hadden de opdracht om onder meer met zonne-energie, windenergie, energie uit biomassa en energiebesparing, met behoud van draagvlak onder de inwoners, een gebied zo duurzaam mogelijk in te richten. Een spel dat de deelnemers veel inzicht verschafte over de ingewikkeldheid van deze opdracht en de noodzaak tot samenwerking en compromissen sluiten door alle partijen.

Als één ding duidelijk werd tijdens de bijeenkomst en de deelsessies, is dat voor deze thema’s niet alleen gemeente, woningbouwcorporaties en zorg- en belangenorganisaties moeten samenwerken, maar dat dat vooral ook samen met de inwoners moet gebeuren.

Alle drie de thema’s zijn belangrijk en vragen een lange termijn aanpak. De redactie van de Dorpskrant Tricht zal haar lezers op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.