Jaargang 16, nummer 3
26 januari 2018

Uit de digitale nieuwsbrief ProRail

Op 9 december 2017 heeft de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, het Trac├ębesluit Spooromgeving Geldermalsen ondertekend. Dit is op 19 december gepubliceerd in de Staatscourant. Tot en met 30 januari ligt het besluit, met bijlagen, onder andere ter inzage op het gemeentehuis in Geldermalsen, in De Pluk in Geldermalsen en ook in ons Dorpshuis Tricht. Dit in het kader van de wettelijke beroepsmogelijkheid voor belanghebbenden bij de Raad van State. De beroepsprocedure loopt naar verwachting tot september 2018. Daarna is het besluit onherroepelijk.

Terugblik op informatiebijeenkomsten Ontwerp-Tracébesluit

In het kader van de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen heeft begin maart een tweetal informatieavonden plaatsgevonden. Op woensdag 8 maart in Geldermalsen en op donderdag 9 maart in Tricht. Deskundigen van

ProRail hebben op beide avonden aan de hand van informatiepanelen een toelichting gegeven op het Ontwerp-Tracébesluit en de resultaten van de bijbehorende onderzoeken. Daarnaast was er de mogelijkheid om in een presentatie een nadere toelichting te krijgen over geluid en trillingen en de landschappelijke inpassing van de stationsomgeving, de randweg en de onderdoorgangen. Op de informatieavond in Tricht heeft de gemeente Geldermalsen ook haar beeldkwaliteitsplan van de onderdoorgangen in Tricht gepresenteerd. Aanwezigen konden door middel van een reactieformulier hun wensen aangeven. Wij willen de circa 130 personen

die de informatieavonden hebben bezocht danken voor hun komst.

Zienswijzen

Naar aanleiding van het Ontwerp-Tracébesluit zijn 50 zienswijzen ingediend. De onderwerpen gingen bijvoorbeeld over geluid, de ruimtelijke inpassing van de onderdoorgang aan de Lingedijk, trillingen en de milieugevolgen. Alle zienswijzen zijn van een antwoord voorzien en er zijn enkele nieuwe trillingsonderzoeken uitgevoerd. Deze metingen betroffen 5 woningen in Houten, Schalkwijk en Culemborg en 1 woning in Tricht.

Terugblik Omgevingstafels

Op 9 en 11 oktober jl. zijn de Omgevingstafels Geldermalsen en Tricht weer bij elkaar geweest om te praten over de actuele ontwikkelingen, de stand van zaken van het Tracébesluit en de toekomstige activiteiten. Er is een samenvatting gepresenteerd van de ingediende zienswijzen, het beeldkwaliteitsplan van het station is toegelicht (zie separaat artikel) en er is inzicht gegeven in de projectorganisatie van de toekomst, waarbij de aanbesteding is besproken.

Stand van zaken aanbesteding

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringscontract Spooromgeving Geldermalsen. Dit is inmiddels gepubliceerd. In oktober is een informatiebijeenkomst gehouden voor de bouwwereld. Aannemers en andere bouwbedrijven

konden kennisnemen van de plannen en op basis daarvan besluiten zich in te schrijven voor de aanbesteding. Vervolgens is in december een startbijeenkomst geweest voor aannemers die zich hebben ingeschreven voor de aanbesteding. De diverse stappen van de aanbestedingsprocedure worden nu verder doorlopen. Volgens de huidige inzichten zal dit in kwartaal 2 van 2018 leiden tot een aanbesteding. Ondertussen is ook een start gemaakt met het tweede contract voor de Randweg. Dit contract zal medio 2018 op de markt gezet worden Geluidmaatregelen

Geluidsmaatregelen in de gemeente Geldermalsen worden uitgevoerd op basis van het landelijke Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) en staan dus los van het project Spooromgeving Geldermalsen. Wel is bereikt dat de uitvoering van de maatregelen wordt ingepast in de planning van het project Spooromgeving Geldermalsen. Hierdoor wordt de bouwoverlast beperkt en worden kosten bespaard. De doelmatige geluidmaatregelen zijn in 2015 op informatieavonden getoond. De gemeente Geldermalsen heeft na participatie van de omgeving in 2016 een Visie Geluidschermen vastgesteld. ProRail heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de (verkeers)technische beperkingen van de geluidmaatregelen. In het saneringsbesluit wordt rekening gehouden met de visie van de gemeente en de technische beperkingen. Dat betekent dat om sommige locaties geluidschermen lager worden of zelfs niet worden geplaatst en dat er bijvoorbeeld vaker raildempers worden toegepast.

Informatie

Alle stukken zijn ook in te zien via 'www.platformparticipatie.nl/spooromgeving-geldermalsen.' De direct aanwonenden van het spoor worden nog apart geïnformeerd over de geluidsvoorzieningen en de daaraan verbonden procedures. Naar verwachting starten in het 2e kwartaal van 2019 de eerste werkzaamheden en kunnen de treinen in december 2021 het spoor in gebruik nemen. De volledige afronding van alle werkzaamheden wordt medio 2022 verwacht.