Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

TRICHT - Om het Programma Hoogfrequent Spoor (intensiever treinverkeer op lijn Utrecht-Den Bosch) mogelijk te kunnen maken, moet de bij Tricht aantakkende MerwedeLingelijn worden vrijgelegd. Tot nu toe zagen Ministerie en ProRail dit als twee gescheiden projecten met daaraan gekoppeld afzonderlijke procedures. Om allerlei redenen hebben beide projecten vertraging opgelopen. Zo bleek er veel meer onderzoek nodig dan vooraf was ingeschat, is er veel tijd en energie gestoken in allerlei vormen van overleg met betrokken bewoners en specifieke doelgroepen, moet er op het stationsemplacement Geldermalsen behoorlijk veel gebeuren en bestond er ook binnen het Haagse langere tijd onduidelijkheid over financiering en het te doorlopen proces.

Ondanks de opgelopen vertraging wil het Ministerie toch haar doelstellingen op langere termijn halen. Vandaar dat op praktische redenen is besloten de juridische procedures rond beide projecten te koppelen, wat mogelijk is door het van toepassing verklaren van de zogenaamde Tracéwet. Daaraan is een geheel eigen procedure verbonden. Dit besluit wil geenszins zeggen dat daarmee de zorgvuldigheid wordt losgelaten, evenmin als het goede overleg met gemeente en de lokale gemeenschap. Het Ministerie en ProRail hebben dit richting het gemeentebestuur nadrukkelijk bevestigd.

De keuze voor toepassing van de Tracéwet betekent, dat de gemeente voor de juiste planologische inpassing van de te nemen maatregelen geen bestemmingsplan meer hoeft vast te stellen en dus bij de planologische procedure niet meer als verantwoordelijke instantie betrokken is. Juridische en inhoudelijke onderbouwing van de plannen, bezwaar en beroep, planschade etc. worden nu de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De gemeente blijft wel degelijk net als tot nu toe een belangrijke gesprekspartij.

De onderwerpen die voor de gemeente belangrijk zijn, moeten in een met ProRail op te stellen overeenkomst worden vastgelegd. Dat was al de bedoeling en dat wordt nu nog belangrijker. Wat dit voor het proces en de planning betekent wordt binnenkort besproken tussen ProRail en gemeente.

Ook in deze nieuwe situatie hebben Ministerie en ProRail de verplichting om in goed overleg met de gemeente en belanghebbenden tot breed gedragen oplossingen te komen. De nu voorliggende oplossingsrichtingen zullen ook niet veranderen en blijven de basis voor verdere uitwerking. Wel moet worden onderkend, dat er wat meer druk op het gehele proces is gekomen, zowel qua tijd als qua noodzaak om inhoudelijke keuzes te maken. Hoewel het gemeentebestuur niet langer bevoegd gezag is met betrekking tot het al dan niet instemmen met de voorgestelde oplossingen, ziet het nog wel degelijk mogelijkheden om voor de gemeente als geheel en het dorp Tricht in het bijzonder tot een goed eindresultaat te komen.