Dorpskrant Tricht

Vul de Enquête woonwensen Tricht in!

TRICHT - Het Dorpsplan Tricht werd in april 2014 vastgesteld. Diverse wensen hieruit zijn de afgelopen 6 jaar gerealiseerd. Zie voor meer informatie hierover op www.dorpsplan.tricht.info onder het kopje nieuws. Woningbouw, zowel voor jongeren als ouderen, is echter een belangrijke wens waar nog niets van terecht is gekomen.

Platform

Het informele Platform Tricht Springlevend, ontstaan vanuit de wens in het Dorpsplan tot meer onderlinge samenwerking van inwoners en organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en welzijn, wil hier nu handen en voeten aan geven. De gemeente West Betuwe gaat namelijk dit najaar besluiten nemen over toekomstige woningbouw.

Kans voor woningbouw

Gezien het grote woningtekort in Nederland zijn er ook zeker kansen voor woningbouw in ons dorp. Liefst voor onze jongeren die graag (weer) in Tricht willen kunnen wonen. Maar ook voor woningen geschikt voor ouderen die daardoor in ons dorp kunnen blijven wonen. Dan moet echter wel aangetoond worden dat er daadwerkelijk vraag naar woningen is. Gemeenten gebruiken hier woningbehoefteonderzoeken voor die niet specifiek in 1 bepaald dorp gehouden worden. Vandaar dat het Platform zelf een woningbehoefteonderzoek wil uitzetten: De Enquête woonwensen Tricht. Op 30 september komt het platform in het Dorpshuis bij elkaar om onder andere de enquête te bespreken.

Huis-aan-huis

Met de uitkomsten hiervan wil het Platform dat we als inwoners van Tricht sterk staan richting de gemeente als daadwerkelijk over bouwplannen gesproken en besloten gaat worden. De enquête wordt begin oktober huis-aan-huis verspreid, met het verzoek deze z.s.m. weer ingevuld in te leveren. Dit kan volledig anoniem. Let dus op uw brievenbus!

Digitale enquête

De enquête kan ook digitaal ingevuld worden. Vanaf 5 oktober is de link op de website van het dorpsplan te vinden: www.dorpsplan.tricht.info. Deze enquête is zeker ook bedoeld voor oud-inwoners die graag weer in Tricht willen wonen indien er geschikte woningen te koop/te huur komen, dus wijs ook anderen op het belang van invullen.

Resultaat

De uitkomsten van de enquête worden medio november tijdens een nog nader te bepalen bijeenkomst in het Dorpshuis bekend gemaakt, ook worden dan de verdere stappen toegelicht.

Platform Tricht Springlevend

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp